Materials from SaveMyFertility.org are now available in Thai. More Information and links to the downloadable brochures below. 

Save MyFertility

แหล่งข้อมูลครบวงจรว่าด้วยการสงวนความสามารถในการมีบุตรสำหรับผู้ป่วยและผู้ให้บริการทางการแพทย์

SaveMyFertility.org คือแหล่งข้อมูลชั้นเลิศสำหรับผู้ป่วยมะเร็งและผู้ปกครองของเด็กที่เป็นมะเร็งซึ่งต้องการข้อมูลด้านการสงวนความสามารถในการมีบุตรก่อนและหลังการรักษามะเร็ง นอกจากนี้ SaveMyFertility.org ยังเป็นแหล่งข้อมูลและแนวทางสำหรับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านมะเร็ง แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านต่อมไร้ท่อ และบุคลากรทางการแพทย์อื่นๆ ที่สนใจในสุขภาพระบบสืบพันธุ์ของผู้ป่วยและผู้ที่รอดชีวิตจากมะเร็ง

พันธกิจของ SaveMyFertility.org คือการให้ข้อมูลที่จำเป็นต่อผู้ป่วย ผู้ปกครอง และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อนำไปสู่การปรึกษาหารือเรื่องการสงวนความสามารถในการมีบุตรอย่างครอบคลุม และช่วยให้ผู้ป่วยได้รับข้อมูลว่าด้วยสุขภาพและสุขภาวะระยะยาวของตน

Oncofertility Consortium คือกลุ่มความร่วมมือนานาชาติข้ามสาขาวิชาที่สนใจด้านความสามารถในการมีบุตรของผู้รอดชีวิตจากโรคมะเร็ง Oncofertility คือแนวทางสหสาขาในการพัฒนาและนำเสนอทางเลือกใหม่ในการสงวนความสามารถในการมีบุตรของชาย หญิง และเด็กๆ ที่ผ่านการรักษามะเร็งหรือโรคอื่นใดซึ่งอาจส่งผลต่อระบบสืบพันธุ์

File Attachments: